Vnitřní řád školní jídelny

Ve školní jídelně se stravují žáci naší školy od 1. do 9. třídy, učitelé a zaměstnanci školy, dále učitelé a zaměstnanci ZUŠ  a cizí strávníci.

 

 • Žáci přichází přes šatnu před jídelnou, kde si odloží věci, seřadí se a čekají, až je vyučující, který v jídelně vykonává dozor pustí do jídelny.
 • Vstup do školní jídelny bude umožněn pouze těm žákům, kteří mají v daný den přihlášený oběd.
 • Při vstupu do jídelny si žáci umyjí ruce.
 • Při čekání na jídlo dodržují žáci pravidla slušného chování, nestrkají se a jsou tiší.
 • Při jídle dodržují žáci pravidla slušného stolování.
 • Učitelé vykonávají dohled nad žáky ve školní jídelně na základě rozpisu dozorů stanoveného ředitelem školy, který je vyvěšen na dveřích před vstupem do jídelny.
 • Dohlížející dbá :
  - na pořádek a bezpečnost žáků při příchodu a odchodu,

  - na rozmístění žáků u stolů,
  - na chování žáků během jídla,
  - na dodržování hygienických návyků,
  - na odnášení použitého nádobí k okénku.
 • Dojde-li k polití podlahy nebo stolu nahlásí tuto skutečnost kuchařce, která okamžitě sjedná nápravu.
 • Vychovatelky školní družiny konají dozor u svých oddělení.
 • Jídlo konzumují strávníci u stolu v sedě a neodnášejí je mimo školní jídelnu.
 • Obědy pro strávníky se vydávají na základě elektronického čipu.

 

Strávníci si zakoupí v kanceláři školy čip v hodnotě 35,- Kč. Tento čip platí po celou dobu školní docházky. V případě ztráty, zničení nebo poškození čipu musí strávník tuto skutečnost nahlásit v kanceláři školní jídelny a zakoupit si čip nový. Čipový systém výdeje obědů umožňuje sledovat přes internet jak strávník chodí na obědy. V této evidenci se zaznamenává hodina, kdy si  strávník oběd vyzvedl a co se ten den vařilo. Pokud má žák zaznamenán jiný jak polední čas výdeje obědů  - tzn., že zapomněl čip, oběd mu byl vydán, kuchařka jej zapsala do sešitu a druhý den ráno pak vedoucí ŠJ zapíše do elektronické evidence, že oběd byl vydán. Na internetové stránce školy www.zsmasa.cz je odkaz na přístup do této evidence. Strávník, který nahlásí ve školní jídelně svoji e-mailovou adresu, obdrží heslo pro přístup do této evidence.


Placení obědů ve školní jídelně

Stravné ve školní jídelně se platí z účtu u penězního ústavu. Skutečně odebrané obědy za měsíc jsou vyúčtovány k placení až následující měsíc vždy 20. v měsíci. ( K tomuto datumu musí být peníze na účtu, jinak nebude stravné zaplaceno) Proto je nutné mít vyřízený účet u peněžního ústavu a podepsaný souhlas k inkasu stravného.

Pokud se stravné ve stanovený termín z jakéhokoliv důvodu z účtu nezaplatí, je strávník (rodiče žáka)  písemně  vyzván, aby stravné do týdne uhradil na účet školní jídelny.V případě, že strávník (rodiče žáka) opakovaně nezaplatí obědy ve stanoveném  termínu,  může být strávník (žák)  vyloučen ze stravování do doby než bude stravné uhrazeno.

 

Ceny obědů pro jednotlivé kategorie strávníků od 1.2. 2018 jsou stanoveny podle nového školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005.

 

strávníci 7 - 10 let 22,- Kč  
strávníci 11 - 14 let 24,- Kč
zaměstnanci + studenti 26,- Kč
cizí strávníci 58,- Kč 

 

Školní jídelna umožňuje v rámci volné kapacity i stravování cizích strávníků a to pouze do jídlonosičů a ve dnech, kdy je v provozu. Výdej obědů do jídlonosičů je stanoven v době od: 10.30 – 11.00 hod. nebo 12.00 – 12.20 hod. Pro obědy do jídlonosičů si chodí strávníci dvorem a vydávají se na základě elektronického čipu nebo papírové stravenky.


Cena obědu pro cizí strávníky:

Podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. a na základě rozboru nákladů školní jídelny je stanovena kalkulace na jeden oběd ve školní jídelně pro cizí strávníky takto:

 

Finanční norma na nákup potravin 30,- Kč
Věcné náklady 8,- Kč
Zisk 1,- Kč
Mzdové náklady 19,- Kč
Celkem 1 oběd 58,- Kč

 

Výdej obědů v jídelně: 11.30 – 13.30 hodin

Odhlašování obědů: vždy nejpozději den předem, a to osobně v kanceláři školní jídelny, telefonicky 573 380 161, e-mailem nebo  internetu  přes elektronickou evidenci (Menu -> Školní jídelna -> Jídelní lístek ->Přihlášení). Na tentýž den je možné ve vyjímečných případech odhlásit oběd telefonicky nejpozději do 6. 30 hod ráno. Pozdější odhlášky na tentýž den neodhlašujeme, oběd je možné vyzvednout do jídlonosičů ve stanovenou výdejní dobu: 10.30 - 11.00 hod nebo 12.00 – 12.20 hodin (výdej do jídlonosičů dvorem). Po dobu nepřítomnosti (tj. například nemoci) žáka ve škole je povinnost rodičů obědy odhlásit. V případě, že mají zájem odebírat jídlo do jídlonosičů pro nemocné dítě, platí plnou cenu za 1 oběd jako cizí strávníci (zákon č.561/2004 Sb, §119, vyhláška MŠMT č.107/2005 Sb.)(náklady na potraviny, mzdy, věcnou režii, zisk).


Neodhlášený nebo nevyzvednutý oběd propadá!

V době školních prázdnin se stravné z účtu nepočítá. Pokud jídelna vaří, platí strávníci tj. žáci plnou cenu za jeden oběd (jako cizí strávníci) v hotovosti a obědy se vydávají na základě papírové stravenky.

Pokud mají žáci zkrácené vyučování, např. na začátku a na konci školního roku, vydává se oběd vždy po skončení vyučování.

V Bystřici pod Hostýnem 1. 2. 2018
Věra Bortlová
vedoucí školní jídelny