Vnitřní řád a ustanovení

1 Úvodní ustanovení

Školní družina (dále jen ŠD) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedenými ve školním vzdělávacím programu ve dnech školního vyučování a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Vnitřní řád školní družiny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu školní družiny, stanoví režim školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce.

 

2 Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Na žáky a zákonné zástupce se vztahuje školní řád. Vnitřní řád upravuje zejména práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců vzhledem ke specifickým podmínkám zájmového vzdělávání.

 

2.1 Žáci a zákonní zástupci mají právo

 

2.2  Povinnosti žáků

 

2.3  Povinnosti zákonných zástupců

 

2.4  Spolupráce se zákonnými zástupci

 

3. Provoz a vnitřní režim školní družiny

Provoz ranní ŠD je zabezpečován od 6.00 – 7.25 hod. Žáci se scházejí v oddělení pro ranní ŠD, přicházejí nejpozději do 7.10 hod. Odpolední ŠD je zabezpečována ve 3. odděleních od 11.25 – 16.00 hod., v pátek do 15.45 hod.

 

Doba od 12.30 do 14.15 hod. je věnována zájmovým činnostem a vycházkám podle programu jednotlivých oddělení, vychovatelky s žáky mohou pobývat venku mimo budovu školy a jiných prostorách školy. Není vhodné vyzvedávat žáka v tuto dobu, narušuje se program školní družiny. Vychovatelka  při výběru zaměstnání přihlíží k počasí a k zájmu žáků v oddělení. Vždy však vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.

 

3.1 Stravování ve ŠD

 

3.2.  Docházka žáků do ŠD

 

3.3.  Postup při nevyzvednutí žáka

 

4 Přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení žáků ze školní družiny

 

4.1 Odhlášení žáka ze ŠD

 

4.2 Vyloučení ze ŠD

 

5 Prázdninový provoz školní družiny

 

6 Dokumentace školní družiny

 

7 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

8 Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

 

9 Podmínky úplaty

 

9.1  Úplata může být snížena nebo prominuta pokud

 

10 Závěrečné ustanovení

  1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec (vychovatelky ŠD).
  2. Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ředitele školy a zveřejněním.
  3. Změny a doplňky jsou vydány písemně. Připomínky k provozu či obsahu zájmového vzdělávání ŠD je třeba osobně projednat s vychovatelkou příslušného oddělení ŠD.
  4. Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s Vnitřním řádem ŠD a pravidly chování žáků.

 

V Bystřici pod Hostýnem dne 1. 9. 2023                            

Mgr. Alexandr Hrycík

ředitel základní školy