Rekonstrukce havarijního stavu kuchyně ZŠ TGM

Poslední červnový týden byla zahájena stavba "Rekonstrukce havarijního stavu kuchyně ZŠ TGM (u kostela)", která obsahuje :

 

Na základě výběrového řízení vybrala Rada města za dodavatele uvedené stavby firmu INSTALL s.r.o. Bystřice pod Hostýnem za nabídnutou cenu 3 128 000,- Kč vč. DPH. Tato firma si jako subdodavatele vybrala firmy :

 

Na základě žádosti města poskytlo Ministerstvo financí ČR dotaci na tuto nutnou rekonstrukci kuchyně ve výši 2 500 000,- Kč. Zbývající část finančních prostředků kryje město z vlastních finančních zdrojů.

Tak jako u všech staveb, které jsou realizovány ve starých objektech, i při této stavbě jsme již při zahájení bouracích prací zjistili, že pod podlahami není pouze jeden tepelný kanál, kterým jsou vedeny rozvody topení a studené vody, ale že tam jsou další dva. Dále jsme zjistili další 4 stupačky kanalizace a vody, které nejsou v žádné dokumentaci zakresleny, že musíme dořešit i částečnou rekonstrukci sklepních místností, se kterými projekt neuvažoval. Další problémy se týkají rozvodů elektroinstalace atd.

I přes všechny tyto problémy a další drobnosti, které musíme řešit "za pochodu", je nezbytné dodržet termín dokončení stavby a to je 25. srpen 2006. Po tomto termínu zbývá pracovnicím kuchyně jenom pár dnů na kompletní úklid a přípravu celého zařízení kuchyně na zahájení provozu v novém školním roce. Z důvodu tohoto šibeničního termínu a z důvodu výše uvedených nedostatků jsou na stavbě prováděny 1x týdně kontrolní dny za účasti pracovníků města, dodavatele stavby vč. všech subdodavatelů, vedení školy i vedení jídelny. Na těchto kontrolních dnech se řeší do detailu každé řemeslo samostatně a kontroluje postup podle schváleného harmonogramu. Je samozřejmé, že příslušný technický dozor investora tuto stavbu sleduje několikrát za den.

Původní stav kuchyně a jejich provozních místností byl opravdu velmi špatný, což několikrát vytkla kontrola Krajská hygienická stanice Zlínského kraje.

ŠROM, Z. Rekonstrukce havarijního stavu kuchyně ZŠ TGM. ZPRAVODAJ města Bystřice pod Hostýnem. 2006, č.7-8 (červenec+srpen), s. 23-24.

 

Rekonstrukce havarijního stavu kuchyně ZŠ TGM

V minulém čísle Zpravodaje jsem vás podrobně informoval o rozsahu rekonstrukce školní kuchyně u kostela. K postupu plánovaných prací mohu uvést následující:
práce jsou k dnešnímu dokončeny, až na nějaké drobnosti (odstranění drobných vad - článek píši dne 28. 8. 2006),
nejvíce víceprací bylo provedeno na rozvodech elektro, protože původní projekt neuvažoval se skutečností, že je třeba pod nové obklady zajistit kompletní rekonstrukci těchto rozvodů, na které budou napojovány nové zařizovací předměty v dalších letech, dále doplnit svítidla, zásuvky ..,
stejný problém se týká zdravotechniky a ústředního vytápění - byly navíc upraveny části rozvodů vody a odpadního potrubí, byly upraveny stupačky ÚT zasekáním do zdiva a pod obklady, byly vyměněny radiátory, vyměněny zařizovací předměty atd.,
pokud se týká rozvodů vzduchotechniky, bylo nutno ji také oproti projektu upravit,
všem těmto úpravám předcházejí stavební práce (bourání, sekání, přestavování.), ale stavební část všechny tyto práce také ukončuje - zapravení rýh, provedení podkladních vrstev vč. izolací proti vodě pod dlažby, nové omítky a opravení stávajících, provedení dlažeb vč. dalších místností (vstupní prostor, místnosti ve sklepě.), obnovení obkladů stěn vč. sjednocení jejich výšek v jednotlivých místnostech, osazení truhlářských výrobků .. no a nakonec nátěry a malby,
poslední práce je doplnění nového strojního vybavení kuchyně a nastěhování původního zařízení vč. napojení na jednotlivá média, jejich seřízení, revize a uvedení do provozu.


I když stavební firma po sobě uklidí, přece jen je třeba rukou ženského personálu kuchyně na "douklízení" a nastěhování celého vybavení kuchyně - regálů, nádobí, hrnců a ještě mnoho dalšího, aby bylo možné začít s vařením dle plánu již 5. září 2006.

Když se řekne peníze, tak obyčejně vyvstává problém. Bohužel i na této stavbě. Zatím jsme neobdrželi finanční prostředky od Ministerstva financí ČR ve výši 2 500 000,- Kč i přes několikeré osobní jednání starosty města přímo na MF ČR a desítky telefonátů a několika e-mailů. Podle posledního jednání s ředitelem odboru územních rozpočtů se jedná a technický problém, který, věřím, dořešíme s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a následně s MF ČR do konce září tohoto roku .. Kdybych chtěl tuto anabázi popsat, tak by mi na nestačily ani dva zpravodaje.

Stavba je dokončena a já děkuji vyššímu dodavateli stavby firmě INSTALL i jeho subdodavatelům firmám Pavel Ulrych stavitel, ELTRO s.r.o., CLIMANE s.r.o. a f. Gastron CZ , ale také musím poděkovat i mým kolegům z investičního oddělení za odvedenou práci.
Zd. Šrom


ŠROM, Z. Rekonstrukce havarijního stavu kuchyně ZŠ TGM. ZPRAVODAJ města Bystřice pod Hostýnem. 2006, č.9 (září), s. 9-10.