Hejtman Zlínského kraje pověřil na základě usnesení vlády ze dne 26. února 2021 o přijetí krizových opatření některá školská zařízení vykonáváním nezbytné péče o děti ve věku 2–10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:
 
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • poskytovateli zdravotnických služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • sociálními pracovníky a dalšími odbornými pracovníky vykonávajícími činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil ČR,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými či nepedagogickými pracovníky určené školy či školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 
 • zaměstnanci zařízení školního stravování, 
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury, 
 • zaměstnanci České pošty, s. p.
 
Na teritoriu ORP Bystřice pod Hostýnem je nezbytná péče zajišťována v určených školských zařízeních:
 
 • pro žáky ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŠ T. G. Masaryka, v budově 1. stupně na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem.
 • V případě zájmu o tyto služby prosím kontaktujte Mgr. Petra Krista, zástupce ředitele, tel.: 573 380 313, 603 873 897, e-mail: zastupce@zsmasa.cz.
 • pro děti MATEŘSKÝCH ŠKOL v MŠ Radost, Schwaigrovo náměstí 1365, Bystřice pod Hostýnem. 
 • V případě zájmu o tyto služby prosím kontaktujte Hanu Mikulíkovou, ředitelka MŠ, 730 189 126, e-mail: msradostbph@tiscali.cz.
 
Péče je zajišťována do 21. 3. 2021. 
 
Dokumenty ke stažení:
 
čestné prohlášení
přihláška
potvrzení o zaměstnání