Informace pro rodiče a žáky druhého stupně k zahájení školního roku 2020/2021

(vychází z manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, mimořádného opatření MZd a vnitřní organizace školy)

 

Zahájení školního roku proběhne ve všech třídách 1. září od 7.45 hod. do 8.40 hod.

Škola je pro žáky otevřena od 7. 25 hod. Do budovy vstupují vchodem do šaten, při příchodu si dezinfikují ruce. Stojan s dezinfekcí je umístěn u vstupu do budovy. V šatnách se první den nepřezouvají a procházejí přímo do tříd.

První týden probíhají třídnické práce. Výuka podle rozvrhu začíná od 7. září 2020. Podrobné informace získají žáci od svých třídních učitelů.

Každý žák bude mít pro případ potřeby při pobytu ve škole v aktovce v sáčku uloženou roušku.

V průběhu pobytu ve škole a ve třídě žáci dbají na časté mytí rukou, mohou použít dezinfekci na ruce v každé třídě. Dodržují základní pravidla osobní hygieny.

Osoby (žáci, zákonní zástupci, návštěvy) s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Pokud se příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost,  bolest  v krku,  bolest  hlavy,  bolesti  svalů,  průjem,  ztráta  chuti  a  čichu apod.) projeví u žáka v průběhu jeho pobytu ve škole, je žák neprodleně umístěn do  izolační  místnosti  a  zákonný  zástupce  je  vyzván k jeho  bezodkladnému vyzvednutí ze školy.

 

Žádáme zákonné zástupce, aby bez závažného důvodu zbytečně nevstupovali do budovy školy.