Informace pro rodiče a žáky druhého stupně - konzultace

Informace pro rodiče a žáky druhého stupně k možnosti obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a k hygienickým a provozním podmínkám s nimi souvisejícími.

(vychází z manuálu MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 a informací zveřejněných na webu MŠMT dne 25. 5. 2020)

 

1) Nadále zůstává hlavní formou vzdělávání distanční výuka, která bude probíhat až do konce školního roku.

2) Vyučující a žáci mají možnost po vzájemné dohodě se souhlasem zákonných zástupců využít období od 8. do 30. června 2020 k nepravidelným konzultacím a třídnickým hodinám, případně k přezkoušení a doplnění hodnocení z daného předmětu.

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby sdělili své požadavky na konzultační schůzky u konkrétních učitelů, které zašlou třídnímu učiteli e-mailem do úterý 2. června 2020 do 12.00 hod. Tato informace je pro nás důležitá pro další organizaci vzdělávání.

3) Na žáky vstupující do budovy se vztahují stejná bezpečnostní a hygienická opatření jako na žáky docházející k pravidelné denní docházce, to je při prvním vstupu do budovy odevzdají danému učiteli čestné prohlášení (které je přílohou těchto informací), ve společných prostorách školy s výjimkou třídy si kryjí nos a ústa rouškou, dodržují doporučené odstupy 2 m, při vstupu do budovy si desinfikují ruce. Žáky před budovou školy vyzvedává v předem určený čas a na určeném místě daný vyučující, které po skončení aktivity žáky opět na dané místo vyprovodí.

Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepředloží nebo nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

V Bystřici pod Hostýnem dne 29. května 2020

Mgr. Alexandr Hrycík, ředitel školy

 

Čestné prohlášení