POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Tento postup hodnocení vychází z vyhlášky číslo 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.


1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení bude na konci školního roku 2019/2020 provedeno známkou.
2. Žáci budou za 2. pololetí aktuálního školního roku hodnoceni na základě výsledků z období prezenční výuky v 1. a 2. pololetí školního roku. Podklady ke klasifikaci, získané v době distanční výuky, budou využity pro hodnocení a klasifikaci žáka podpůrně.
3. Obdobím prezenční výuky ve 2. pololetí rozumíme dobu od 1. února do 10. března 2020 a případně dobu od znovuotevření škol po den ukončení vyučování ve 2. pololetí.
4. Případné chyby či nesprávná řešení zadaných úloh při distanční výuce žákovo hodnocení negativně neovlivní, vyučující hodnotí především komunikaci se žákem a využije přitom znalosti o podmínkách, které má žák k distanční výuce k dispozici, snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů, samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky.
5. Pokud žák s vyučujícím přes opakované výzvy a upozornění nekomunikuje a nezasílá zadané práce alespoň v minimálním požadovaném rozsahu, může se tato skutečnost v hodnocení žáka negativně odrazit.
6. Ve školním roce 2019/2020 nebude naše škola usilovat o naplnění kompletního obsahu ŠVP, ale soustředí se na jeho hlavní výstupy v oblasti profilových předmětů.
Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu budeme informovat na webových stránkách školy.
V Bystřici pod Hostýnem dne 14. května 2020
Mgr. Alexandr Hrycík