Od pondělí 11. 5. 2020 mají žáci devátých ročníků možnost přípravy na příjímací zkoušku z matematiky a českého jazyka v budově školy.

Dle rozhodnutí MŠMT jsou zákonní zástupci žáků devátého ročníku povinni vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. května 2020. Docházka přihlášených žáků je povinná, nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce do tří dnů. Při hrubém porušování hygienických pravidel nebo nerespektování pravidel výuky může být žák ze studijní skupiny vyloučen.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky. Desinfekční prostředky při vstupu do školy a ve třídách zajišťuje škola.

Svůj zájem prosím potvrďte e-mailem do kanceláře školy (kancelar@zsmasa.cz) nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020 do 10.00. Žáka nelze později zařadit do vyučovací skupiny.

Zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení, které žák odevzdá při nástupu do školy.

Podle počtu zájemců budou žáci rozděleni do skupin. Vyučování bude probíhat první dvě vyučovací hodiny, žáci budou chodit do školy dva dny v týdnu.

V pondělí 11. 5. 2020 budou předány informace o zahájení výuky a rozdělení do skupin e-mailem.

Čestné prohlášení ke stazení zde.